Pas algemene voorwaarden onverkort toe / geen ingrijpende afwijkingen op algemene voorwaarden

Toelichting
Algemene voorwaarden bieden voor alle partijen voordelen als er niet, of slechts op details van wordt afgeweken. Alleen dan bieden deze voorwaarden een afgewogen, juridisch kader. De meeste algemene voorwaarden in de bouw, zoals de UAV 1989/2012 en de UAV-GC 2005, zijn in samenspraak tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs opgesteld.

Niettemin wordt er in bestekken en overeenkomsten veelvuldig van die twee- of meerzijdige voorwaarden afgeweken. Dergelijke afwijkingen zijn vrijwel altijd in het nadeel van de opdrachtnemer en zorgen ervoor dat de prijs van de inschrijvingen omhoog gaat. Daar komt bij dat de kans groot is dat afwijkingen in meer of mindere mate conflicteren met andere bepalingen in de algemene voorwaarden.

Wetgever en de Gids Proportionaliteit hebben oog voor deze ongezonde praktijk. Zo bepaalt de wet (artikelen 1.10, 1.13 en 1.16) dat het proportionaliteitsbeginsel ook van toepassing op de contractvoorwaarden.

Ter uitvoering van die wettelijke bepaling bevat de Gids een apart hoofdstuk over contractvoorwaarden (3.9), waarin het volgende voor de praktijk belangrijke Voorschrift 3.9C is opgenomen:

“In gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, past de aanbestedende dienst deze integraal toe.”

Een en ander betekent dat, waar voor een bepaald type bouwcontract, in twee- of meerzijdig overleg opgestelde standaardvoorwaarden bestaan, aanbestedende diensten die in hun contracten in beginsel onverkort moeten toepassen.