Vermijd het onnodig clusteren van opdrachten

Toelichting
Indien veel opdrachten in één aanbesteding bijeen worden gebracht, zal dat er vaak toe leiden dat er minder partijen over blijven die het werk kunnen maken. Daarmee nemen de kansen van het regionale en lokale Midden- en Kleinbedrijf af.
De Aanbestedingswet bepaalt uitdrukkelijk dat opdrachten niet onnodig moeten worden samengevoegd. En dat, voordat een aanbesteder opdrachten samenvoegt, hij in ieder geval acht slaat op:

a) de samenstelling van de relevante markt en de invloed van de samenvoeging op de toegang tot de opdracht voor voldoende bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf;
b) de organisatorische gevolgen en risico’s van de samenvoeging van de opdrachten voor de aanbestedende dienst, het speciale-sectorbedrijf en de ondernemer;
c) de mate van samenhang van de opdrachten.

Indien na die afweging, samenvoeging van opdrachten plaatsvindt, moet de aanbesteder in de aanbestedingstukken motiveren waarom er is samengevoegd. En bovendien dient de samengevoegde opdracht in percelen te worden onderverdeeld. Als de aanbesteder dat niet wil, motiveert hij in de aanbestedingsstukken waarom de mogelijkheid tot inschrijving in percelen niet wordt geboden. In de Gids proportionaliteit bevat in hoofdstuk 3.3.1 praktische handreikingen over het al dan niet het samenvoegen van opdrachten.