Aanmelding- en afhandelingsprocedure

Wie mag advies vragen of een melding doen?

  • Ieder bedrijf dat is betrokken bij een aanbesteding van een overheidswerk kan een melding doen, die anoniem wordt behandeld.
  • Iedere gemeente kan advies aanvragen inzake selectiecriteria of aanbestedingsvormen. 

Een melding kan worden ingediend indien u vindt dat de gestelde criteria disproportioneel zijn en/of het regionale en lokale bedrijfsleven onnodig wordt uitgesloten of benadeeld. Bij de melding dienen de aanbestedingsstukken te worden gevoegd, waar naar wordt verwezen. De commissie toetst de melding met het referentiekader. Indien uit de toetsing blijkt dat de melding terecht is gedaan wordt de opdrachtgever hiervan gemotiveerd op de hoogte gesteld. Naar de aanvrager wordt teruggekoppeld, wat met de melding is gedaan. De melding wordt anoniem behandeld door de commissie evenals het eventuele advies aan de opdrachtgever. Het is van belang, dat de melding tijdig ingediend wordt, dus (ruim) vóórdat de inschrijving sluit.

  Enquête

De commissie heeft een enquête ontwikkeld, waarmee de inschrijvers een beoordeling kan worden gevraagd van de aanbestedingsprocedure. Het doel van dit instrument is om als commissie, opdrachtgever en/of opdrachtnemer een representatieve terugkoppeling te krijgen van de ervaringen, zodat hier een volgende keer rekening mee kan worden gehouden. De enquete kan hier worden gedownload.

De procedure

  • Opdrachtgevers en opdrachtnemers sturen het adviesverzoek of de melding naar info@meldpuntaanbestedingenachterhoekliemers.nl.
  • Het secretariaat zal toetsen of het een adviesaanvraag of melding is die past binnen de kaders van het Meldpunt.
  • Het secretariaat checkt of leden uit de commissie betrokken zijn of willen worden bij het werk, waarover de melding gaat. Is dit het geval dan worden zij niet om advies gevraagd en krijgen de melding niet te zien.
  • De melding wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de overige leden van de commissie voor een reactie.
  • De reacties worden verzameld en verwerkt in een concept advies door de secretaris en voorgelegd aan de leden van de commissie dit proces herhaald zich tot er concensus is. 
  • Het advies wordt in een brief verzonden naar de opdrachtgever met het verzoek hierop te reageren.
  • Vervolgstappen zijn afhankelijk van de reactie

Uiteraard wordt aan de melder teruggekoppeld wat er met zijn melding gebeurd. Indien het advies of de melding niet valt binnen de kaders van het Meldpunt zal dit worden gemeld.