Vraag alleen een bankgarantie aan de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt

Toelichting
Het stellen van zekerheid ten behoeve van de opdrachtgever kost bedrijven geld en beperkt ook hun kredietruimte. Hetzelfde geldt – zij het in mindere mate - voor zogenaamde bereidverklaringen.
Aanbesteders dienen dan ook terughoudend te zijn met het vragen van bankgaranties. Bedacht moet daarbij worden dat in de bouw in de regel betaald wordt nadat de opdrachtnemer zijn prestatie geleverd heeft.

Als een bankgarantie verlangd wordt, kan die alleen gevraagd worden van het bedrijf waaraan de aanbesteder voornemens is het werk op te dragen.
Ook de Gids Proportionaliteit besteedt ruim aandacht aan het door opdrachtgevers vragen van zekerheid van opdrachtnemers voor het nakomen van hun contractuele verplichtingen.
Voorschrift 3.5 D van de Gids bepaalt:

1. De aanbestedende dienst verlangt geen zekerheidsstelling die niet samenhangt met het afdekken van risico's ten aanzien van de uitvoering van de opdracht.
2.Indien zekerheidstelling wordt verlangd bedraagt deze ten hoogste 5% van de opdrachtwaarde.
3. De aanbestedende dienst verlangt geen dubbele zekerheidstellingen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing indien betaling voorafgaand aan de prestatie onderdeel is van de overeenkomst.
5. De aanbestedende dienst verlangt geen cessie van verzekeringspenningen.”